Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

1.1          Backpacker Pump BV (hierna: “Testpump.eu”) handelt uitsluitend op basis van deze voorwaarden (hierna: “de voorwaarden”). De voorwaarden zijn van toepassing op iedere (gevraagde) aanbieding, offerte, levering, assemblage, dienst, overeenkomst en daaruit voortvloeiende (indirecte) verbintenissen (inclusief die zijn ontstaan als gevolg van ontbinding van de oorspronkelijke overeenkomst) tussen Testpump.eu en de wederpartij (hierna “de afnemer”).

1.2          De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook als eerder naar die voorwaarden is verwezen.

1.3          Door het bestellen of in ontvangst nemen van levering(en) gaat de afnemer voor zover   vereist akkoord met de voorwaarden.

1.4          Gestelde termijnen zijn -tenzij anders is vermeld- verval- of fatale termijnen.

1.5          Van de overeenkomst en deze voorwaarden wordt door Testpump.eu uitsluitend   afgeweken middels daartoe uitdrukkelijk bedoelde schriftelijke verklaring van de directie. 

 

ARTIKEL 2 - OFFERTES, AANBIEDINGEN, AFROEPORDERS, OVEREENKOMST

2.1          Alle aanbiedingen en offertes van Testpump.eu zijn vrijblijvend en vervallen 1 maand na uitgifte. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Testpump.eu een “aanvaarding” schriftelijk heeft geaccepteerd.

 

ARTIKEL 3 - PRIJZEN

3.1          Door Testpump.eu gecommuniceerde prijzen zijn: af magazijn, excl. verpakking-,   administratie-, verzendkosten, belastingen en heffingen.

3.2          In geval van (al dan niet voorzienbare) prijsstijgingen ten gevolge van stijging van de   grondstofprijzen, valuta’s, heffingen, belastingen of andere kosten, kan Testpump.eu   overeengekomen prijzen dienovereenkomstig verhogen.

3.3          Een gecommuniceerde prijs is onder voorbehoud van type-, druk-, zetfouten en/of foutieve prijskoppelingen en verplicht Testpump.eu niet tot het leveren van de producten tegen die prijs.

 

ARTIKEL 4 - LEVERINGSCONDITIES

4.1          Bij het uitchecken op de website wordt automatisch de vrachtkosten berekend op basis van de hoeveelheid dozen die verstuurd zullen worden. Dit geld voor de volgende landen. Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Italië, Noorwegen, Zweden, Ierland, Finland, Spanje, Polen, Tsjechië, Portugal, Estland, Kroatië, Bosnië, Bulgarije, Hongarije, Letland, Litouwen, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Griekenland, IJsland.

4.2          Voor zendingen naar overige landen  bieden wij alleen de mogelijkheid  tot afhalen.

 

ARTIKEL 5 - BETALINGSCONDITIES

5.1          Een bestelling dient geheel vooruit betaald te worden, alvorens deze verstuurd zal worden, wij bieden de mogelijkheid te betalen met Ideal of Sepa-overboeking.

5.2          Ieder beroep van de afnemer op (gedeeltelijke) verrekening en/of opschorting is uitgesloten.

5.3          Testpump.eu brengt van de afnemer ontvangen betalingen naar eigen inzicht in mindering op openstaande factuurbedragen, rente en kosten.

5.4          Indien de afnemer niet binnen een overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is afnemer zonder nadere ingebrekestelling steeds   verplicht:

- op verzoek van Testpump.eu zekerheid en aanvullende zekerheid te stellen, 

- in andere vorm dan door overdracht van geld te betalen (in natura),

- vanaf de vervaldag rente te voldoen naar een percentage van15% per jaar

- alle op de inning van zijn schuld vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag.

5.5          Indien Testpump.eu zaken in haar macht heeft van afnemer gelden die als vuistpand zolang afnemer nog betalingsverplichtingen heeft jegens Testpump.eu.

 

ARTIKEL 6 - ANNULERINGEN

6.1          Annulering komt uitsluitend tot stand na schriftelijke aanvraag door de afnemer en   schriftelijke goedkeuring door Testpump.eu, waarbij die voorwaarden kan stellen. ‘Niet   catalogus’ producten en uitzonderlijke bestellingen speciaal voor de afnemer ingekocht,   kunnen niet worden geannuleerd.

 

ARTIKEL 7 - RECLAMATIES

7.1          Binnen 5 werkdagen na d.d. pakbon dienen reclamaties, uitsluitend schriftelijk, bij Testpump.eu te worden ingediend om te kunnen worden gehonoreerd.

 

ARTIKEL 8 - MANCO

8.1          Binnen 5 werkdagen na d.d. pakbon dient een eventueel manco aan Testpump.eu te worden gemeld om voor herlevering in aanmerking te kunnen komen.

 

ARTIKEL 9 - GARANTIE

9.1          Recht op garantie voor goederen, welke door Testpump.eu worden geleverd, vervalt (ook ingeval van opschorting als hierna bedoeld) na 6 maanden vanaf d.d. pakbon. Garantie is opgeschort gedurende de  periode dat afnemer niet aan zijn (betalings-) verplichting jegens Testpump.eu heeft voldaan en vervalt direct in geval van verkeerd gebruik en/of toepassing.

9.2          Delen die onderhevig zijn aan slijtage, bijvoorbeeld dichtingen, zijn uitgesloten van deze garantie.

9.3          Garanties zijn per artikel verschillend en dienen per artikel te worden beoordeeld.

Bij garantie aanvragen welke geen garantie blijken te zijn, worden de kosten van beoordeling in rekening gebracht met een minimum van €50,00.

9.4          Testpump.eu geeft geen enkele garantie terzake de geschiktheid van haar producten voor het doel waar de afnemer die voor aanwendt, afnemer dient zich daaromtrent zelf te informeren.

9.5          Iedere garantie vervalt indien afnemer de geleverde/geassembleerde zaken demonteert,   repareert of anderszins werkzaamheden verricht of laat verrichten aan de zaken en/of in geval van onoordeelkundig gebruik. 

 

ARTIKEL 10 - TRANSPORTSCHADE

10.1       Voordat de afnemer de pakbon/ontvangstlijst c.q. vrachtbrief voor akkoord ondertekent,   dient de zending eerst grondig te worden gecontroleerd op eventuele transportschade. In geval van transportschade dient de afnemer de zending direct bij de transporteur te weigeren.

10.2       Als de afnemer transportschade ontdekt nadat de vrachtbrief is ondertekend, dient de   afnemer de vrachtbrief tezamen met duidelijk beeldmateriaal van de verpakking en het product (binnen 24 uur) via e-mail bij Testpump.eu te melden. De zending dient onaangebroken bij de afnemer te blijven zodat de transporteur een eventuele inspectie kan uitvoeren (max. 2 weken). Testpump.eu zal de afnemer nader informeren over de vervolgstappen. Wordt deze procedure niet gevolgd, dan vervallen alle rechten, bij voorbeeld die op herlevering, ontbinding en schadevergoeding. 

 

ARTIKEL 11 - RETOURZENDINGEN

11.1       Retouraanvragen dienen binnen 14 dagen na d.d. pakbon schriftelijk bij Testpump.eu te zijn ingediend, waarbij als voorwaarden gelden dat het belang tenminste €25,00 betreft, de goederen zich in de originele en gesloten verpakking bevinden zonder aanbreng van enige markeringsmiddelen en nieuw en ongebruikt zijn.

11.2       Iedere retouraanvraag wordt door Testpump.eu separaat beoordeeld. Niet standaard producten en bestellingen speciaal voor de afnemer ingekocht, kunnen in ieder geval niet worden geretourneerd.

11.3       Na schriftelijk akkoord van Testpump.eu dienen de goederen -voorzien van het door   Testpump.eu opgegeven unieke retournummer- binnen 14 dagen bij Testpump.eu te zijn terug geleverd.

11.4       Tenzij schriftelijk anders door Testpump.eu aangegeven, dient de afnemer franco retour te zenden en zijn alle kosten van Testpump.eu terzake het verwerken van de retournering (20% van de totale retourwaarde met een minimum van €30,00 per zending) voor de afnemer. Bij niet franco geretourneerde goederen, wordt de zending in zijn geheel geweigerd.

11.5       Bij retour door toedoen van de afnemer worden in rekening gebrachte verzend- & administratiekosten niet gecrediteerd.

 

 ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID

12.1       Levertijden zijn streeftermijnen en geen fatale termijnen.

12.2       Testpump.eu aanvaardt geen aansprakelijkheid samenhangende met dan wel voortvloeiende uit:

- het niet leveren binnen een bepaalde termijn;

- het niet kunnen leveren doordat haar toeleverancier haar niet levert; 

- productwijzigingen;

- het onjuist toepassen van geleverd product door de afnemer;

- afnemer niet voldoet aan het bepaalde in art 17. 

- druk- en zetfouten in haar schriftelijke communicatie zoals bijvoorbeeld de website, e-mails en offertes.

12.3       De afnemer dient vooraf door eigen onderzoek en ervaring vast te stellen of de producten   voor het doel waarvoor hij ze wenst te gebruiken geschikt zijn. Testpump.eu aanvaardt   terzake geen enkele aansprakelijkheid.

12.4       Aansprakelijkheid van Testpump.eu is steeds beperkt tot directe schade,  Testpump.eu haar verplichting tot vergoeden van de directe schade is voorts steeds beperkt tot het factuurbedrag van het betreffende product, dan wel -als dat in rechte niet aanvaardbaar wordt geoordeeld- tot de omvang dat haar verzekering daadwerkelijk dekking biedt, haar verzekeraar uitkeert.

12.5       De exoneraties in dit artikel gelden niet in geval van opzet en/of grove schuld maar ook dan komt alleen directe schade voor vergoeding in aanmerking. De exoneraties zijn mede   gemaakt ten behoeve van Testpump.eu haar werknemers en door haar ingeschakelde   derden.

 

ARTIKEL 13 - ANTICIPATORY BREACH, ZEKERHEIDSTELLING, OPSCHORTING

13.1       Indien afnemer enige verplichting geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is Testpump.eu bevoegd haar verplichtingen jegens afnemer op te schorten, zonder tot enige   schadevergoeding verplicht te zijn.

13.2       Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid, geldt dat indien afnemer enige   verplichting geheel of gedeeltelijk niet nakomt, of anderszins aanleiding geeft te  vermoeden dat afnemer zijn verplichtingen jegens Testpump.eu niet zal nakomen, Testpump.eu steeds bevoegd is vooruitbetaling en/of zekerheidstelling te verlangen.

 

ARTIKEL 14 - ONTBINDING

14.1       Testpump.eu is steeds gerechtigd de overeenkomst met de afnemer, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, buiten rechte, zonder tot vergoeding van welke schade dan ook verplicht te zijn, op te schorten dan schriftelijk te ontbinden indien: 

- de afnemer in verzuim is terzake enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting;

- de afnemer weigert op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als in artikel 13.2  vooruit te betalen of afdoende zekerheid te stellen;

- de afnemer in strijd handelt met hetgeen in artikel 2.2 is opgenomen;

- de afnemer overlijdt;

- de afnemer surséance van betaling aanvraagt of in surséance verkeert;

- de afnemer failliet wordt verklaard of diens faillissement is aangevraagd;

- sprake is van stillegging of liquidatie van de onderneming van de afnemer of overgang van diens onderneming;

- sprake is van de ontbinding van de vennootschap van de afnemer;

- sprake is van een substantiële wijziging in de aandelen- en/of stemverhouding binnen de onderneming van de afnemer;

- beslag op een deel van het vermogen van de afnemer wordt gelegd, welk beslag  niet binnen een door Testpump.eu gestelde termijn is opgeheven.

14.2       Vorderingen die Testpump.eu op de afnemer verkrijgt, voortvloeiende uit dan wel   samenhangende met een omstandigheid als bedoeld in het voorgaande lid, zijn direct volledig opeisbaar.

 

ARTIKEL 15 - OVERMACHT

15.1       Als overmacht geldt elke buiten de macht van Testpump.eu liggende omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert zoals bijvoorbeeld,   werkstaking, natuurgeweld, (burger)oorlog, oproer, niet leveren leveranciers (waaronder vervoerders), verkeersbelemmering, internetstoring en ook calamiteiten bij Testpump.eu zelf zoals bijvoorbeeld, computerstoring, brand, lekkage, inbraak, vandalisme.

15.2       Ook ingeval van overmacht is Testpump.eu niet verplicht schade te vergoeden.

15.3.      Ingeval een situatie van overmacht langer voortduurt dan zes maanden kan ieder der partijen de overeenkomst ontbinden.

 

 ARTIKEL 16 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

16.1       Testpump.eu behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde, geassembleerde en  nog af te leveren, en/of te assembleren- goederen, totdat de afnemer al zijn verplichtingen als bedoeld in 3:92 lid 2 BW jegens Testpump.eu is nagekomen. De   afnemer dient de goederen daartoe afgescheiden en als herkenbaar Testpump.eu product onder zich te houden. De afnemer heeft het recht de door Testpump.eu geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering te verkopen en af te leveren. Voor zover geen sprake is van eigendomsvoorbehoud, geldt een pandrecht voor Testpump.eu. De afnemer heeft niet het recht de onbetaalde goederen te bezwaren met enig zekerheidsrecht.

16.2       Als de afnemer enigerwijze zijn verplichtingen ten aanzien van Testpump.eu niet nakomt, dan mag en zal Testpump.eu op kosten van de afnemer de goederen feitelijk tot zich nemen. Onverminderd alle overige rechten welke Testpump.eu in zo’n geval heeft en zonder dat de afnemer daardoor van welke verplichting dan ook ten aanzien van Testpump.eu wordt ontslagen.

16.3       Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden houdt de afnemer de goederen voor   eigen rekening en risico.

 

ARTIKEL 17 - ASSEMBLAGE, INSTALLATIE, MONTAGE, ONDERHOUD, REPARATIE (HIERNA: ASSEMBLAGE)

17.1       Afnemer is er verantwoordelijk voor dat de locatie waar de assemblage plaatsvindt voldoet aan de daaraan bij wet en regelgeving (bijvoorbeeld Arbo en qua werktijden) gestelde eisen.

17.2       Afnemer is er verantwoordelijk voor dat door Testpump.eu te assembleren producten daadwerkelijk -in termen van toegankelijkheid en staat van gereedheid etc.- geassembleerd kunnen worden in de hoofdinstallatie, zonder dat Testpump.eu voorbereidingswerkzaamheden hoeft te verrichten.

17.3       Indien Testpump.eu werkzaamheden aan het te leveren of geleverde dient te verrichten buiten de locatie van afnemer, zijn zowel het risico als alle kosten van transport etc. voor rekening afnemer.

17.4       Op de locatie dient in voorkomend geval afsluitbare opslagcapaciteit aanwezig te zijn.

17.5       Afnemer draagt zorg voor adequate verzekering voor Testpump.eu terzake de assemblage op locatie.

17.6       Testpump.eu is nimmer aansprakelijk indien assemblage plaatsvindt door werknemers van afnemer of door afnemer ingeschakelde derden.

 

ARTIKEL 18 - BELASTINGEN

18.1       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle invoerrechten, belastingen en   andere heffingen van overheidswege bij verkoop en levering van goederen en diensten door Testpump.eu voor rekening van de afnemer.  

 

ARTIKEL 19 - RECHTS- EN FORUMKEUZE

19.1       Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen (inclusief die resteren na ontbinding) en leveringen is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

19.2       Alle geschillen terzake de overeenkomst en daarmee samenhangende en/of daaruit   voortvloeiende (indirecte) verbintenissen (inclusief die ontstaan als gevolg van ontbinding van de oorspronkelijke overeenkomst) is uitsluitend bevoegd de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Testpump.eu.

 

ARTIKEL 20 - DIVERSEN

20.1       In geval Testpump.eu tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van een overeenkomst   overgaat, treft die ontbinding nimmer rechten van Testpump.eu die naar hun aard zijn   bedoeld om na te werken.

20.2       Niets uit en/of op de Testpump.eu website mag worden verveelvoudigd of aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Testpump.eu.

20.3       Het is afnemer zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van een directielid van  Testpump.eu niet toegestaan rechten jegens Testpump.eu over te dragen.

20.4       Testpump.eu heeft het auteursrecht op alle door haar voor afnemer gemaakte tekeningen en modellen.

20.5       Afnemer is gehouden Testpump.eu te vrijwaren tegen aanspraken van derden  samenhangende met dan wel voortvloeiende met de overeenkomst en daaronder geleverde goederen en diensten.

20.6       De door Testpump.eu geleverde goederen zijn bedoeld voor toepassing binnen de   BENELUX, toepassing en/of verkoop daarbuiten komt geheel voor risico van de afnemer.